Advocaat


ADVOCAAT KONSTANTIJN EDIERS – WETTELIJKE INFORMATIE

1. Informatie i.v.m. het kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Konstantijn Ediers.
Mr. Konstantijn Ediers is advocaat in België en is ingeschreven op het tableau aan de balie van Dendermonde.
Mr. Konstantijn Ediers baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 9300 Aalst, Stationsstraat 12.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Konstantijn Ediers is 0812.561.476.
U kan het kantoor bereiken per telefoon op het nummer 053/71.10.45, per fax op het nummer 053/71.18.09 en per e-mail via konstantijn@advocaat-ediers.be.

2. Informatie i.v.m. de dienstverlening en aansprakelijkheid

U kan bij Mr. Konstantijn Ediers terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, opmaken van contracten, bijstand bij onderhandelingen, bemiddeling, bijstand in expertises en verdediging van uw belangen in procedures voor de rechtbank.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Konstantijn Ediers is verzekerd via de groepspolis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. Het verzekerd bedrag bedraagt 2.500.000 euro per schadegeval. Een kopij van de bepalingen van deze polis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt. Dit is een groepsverzekering en de voorwaarden en het bedrag kunnen in de loop van de samenwerking vergroot of verkleind worden. De cliënt heeft het recht zich op elk ogenblik daarover te informeren. De aansprakelijkheid van Mr. Konstantijn Ediers, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de cliënt wenst dat een aanvullende verzekering wordt afgesloten, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.

3. Informatie i.v.m. de erelonen, kosten en betaalvoorwaarden

Tijdens het eerste consult wordt u uitgelegd hoe de erelonen en kosten worden berekend en tegen welk tarief.
Het ereloon wordt meestal berekend op uurbasis, maar kan ook forfaitair of op basis van het in te vorderen bedrag.
Bij begroting op uurbasis wordt per geregistreerde tijdseenheid de door de advocaat geleverde prestaties aan een basistarief per uur in rekening gebracht. Dit uurtarief kan worden gecorrigeerd o.m. in functie van de spoedeisendheid, belang van de zaak, het bekomen resultaat, …
De kantoorkosten worden per eenheid in rekening gebracht en betreffen o.m. briefwisseling, dossierkosten, verplaatsingskosten en dergelijke meer.
Verder zijn er de specifieke kosten die worden doorgerekend aan wat de advocaat aan een derde betaalde bv. rolrecht, kosten gerechtsdeurwaarder, afschrift strafdossier, afschrift vonnis, attesten, … 
U krijgt steeds een detail van de aangerekende kosten en prestaties.
Zoals deontologisch voorgeschreven, worden tussentijdse provisies gevraagd.

De kosten voor een rechtszaak en erelonen van de advocaat kunnen in bepaalde gevallen ook gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met 3%. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 euro. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde bevoegd.

4. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Konstantijn Ediers bereiken :
Via post op het adres :                           Stationsstraat 12, 9300 Aalst
Via telefoon op het nummer :               +32 53 71 10 45
Via fax op het nummer :                        +32 53 71 18 09
Via e-mail op het adres :                        konstantijn@advocaat-ediers.be